Web Analytics Made Easy - StatCounter
Kurs i Urban mobilitet beregningsverkty i areal og t

Kurs i Urban mobilitet beregningsverkty i areal og t

<

on-the-move-000063092133_nettside.jpg . Kurs under planlegging: Urban mobilitet - beregningsverktøy i areal- og transportplanlegging

Bergen

Ruter November 2009 Trikk

1 Detaljeringsgrad, tidshorisont og verktøytyper til transportanalyser Det har vært vanlig å skille mellom tre

Høye anbefalinger fra Statens Vegvesen Utklipp fra

transportanalyser i by?

Page 1

bilde_nettside_moss.jpg .

Kurs: etterutdanning og videreutdanning

Grupperingen over sier mer om hvordan modellene virker.

og gi best nytte. Følgende forlengelser er vurdert i forhold til markedet: 1.

Trikkens linjesystem bedre avstemt mot byens arealbruk. Bedre utnytting av trikkens infrastruktur og vognpark.

Bro

Stikkord for bruk av slike verktøy kan være nettverksanalyser for vegtrafikk. Operasjonelle verktøy brukes til

0 2012 11 26

SØA av sykkelekspressveier Oppdragsgiver: Statens Vegvesen Sykkelekspressvei (SEV): En sykkelekspressveg er en

Marked på 17 200 bosatte og arbeidsplasser. 2. Sinsen Bjerke Veitvet M. Marked

Climate Report. The cities concluded that the analysis tools were not entirely suited to the

Nyttig i mange sammenhenger MEN, får ikke fram viktige geografiske

Betydelig andel egen trasé og kollektivfelt. Ikke noe av grøntområdet langs Trondheimsveien blir negativt berørt

Solnedgang

by (innen og til/fra byen) av en

3 Transportøkonomisk institutt Nasjonalt senter for samferdselsforskning Formål: TØI skal utvikle og formidle kunnskap om samferdsel med vitenskapelig ...

Mange av prosjektene ble startet i eldre programmer: Marked og samfunn (2000-2005

Prosjektansvarlig: Norskog Prosjektnummer: 176305 (BIP) Varighet: 01.07.2006-31.12

1 Markedsgrunnlag...14 3.2 Metode...14 3.3 Markedsområde 1a:

29 3.6.3 Urbanet Analyse modellen som et supplement til RTM.

tiltaket (infrastruktur, kollektivtilbud, bompenger osv) Utformingen av tiltaket Reisehensikter i regionen (

Samarbeid og nettverk Alle tre utfordringene reiser spørsmålet om hvordan samarbeid og nettverk kan etableres,

næringsgrupper i grunnkretsene Skoler/skoleplasser Andre attraksjonsvariable (butikker, hoteller, ...

kollektivruter (i hhv rushtid og lavtrafikk) Endret pris for et eller flere kollektive transportmidler

infrastrukturprosjekter: 01.03.

Utmagret hund

På dette området sees det eksempler på en noe klarere nisjestrategi med sikte på å utvikle

Gudrun Hegelstad

Glad kalv

Hunder

Svømmende hund

Page 1

29 Resultater Netto nytte per budjettkrone Side 29

Transportøkonomisk institutt Nasjonalt senter for samferdselsforskning Formål: TØI skal utvikle og formidle kunnskap ...

Det er også identifisert videre forsknings- og utredningsbehov for å ytterligere styrke mulighetene for en

..138 Internationalisation of Agricultural Policies: Consequences for the Agricultural Sector in Northern Norway

..52 Ecological and economical carrying capacity for moose in the boreal forests of Scandinavia

Dette vil styrke driftsarten totalt, og samlet sett gi et bedre kollektivtilbud for brukerne.

GPS-sporing av

Helsegevinster versus miljøgevinst av sykling SØA (i 2016-kroner ...

Transkript

Hanne Holmen

Da kan stykkgods- og enhetslastfunksjonen flyttes til Langstranda. Hurtigrutekaien med godsterminal (Nor Lines

Ingrid Bjørge Pedersen

Berit Solheim

194

Andre så også på

195 195

27 ter; og Tromsø presenterte to prosjekter for byrom ogm møteplasser, henholdsvis bydelsløftet (

Christensen-Dreyer Løkken

37 Figur 16 Det nye byområdet knytter seg til den eksisterende byen og danner et sammenhengende

Norconsult Solem Arkitektur Erling Skakkes gate 49 B, 7012 Trondheim Oppdragsnr.: 5156421 Dokumentnr

Gjenbruk av eksisterende industribygg 63 3.3 Eksisterende bæresystem i Ferdigvarelageret Ferdigvarelageret er et såkalt enkeltkrumt skall

mark e smith dead Figur 5.3 Utvikling i antall drepte og hardt skadde etter 1970

41 Figur 21 Foreslått vei- og gatenett med ny, gjennomgående firefelts hovedgate Eks.

vaffeljern med volvo logo Figur 5.1 Passasjerutvikling ved norske lufthavner

Endringene i gatesnittene består hovedsaklig i å tilrettelegge bedre for de myke trafikantene, gjennom eksempelvis

spark in switch Figur 5.2 Utvikling i antall flybevegelser

Kalkovnen i Sandbukta på Brønnøya, Asker Kommune. Revidert: Kostnadsoverslag i forbindelse med istandsetting

Org.no 997 700 244 Geoteknisk prosjektering Soknes Leir Gnr/bnr 47/13

sentrumsnæreområdenebørparkeringskravetendrestil maksimumsnorm, i trådmedkommunens mål om å begrensebiltrafikken i området.

Kilde: eiendomsverdi.no Kilde: finn.no Sluttmarkedet og utvikleres kapasitet og risikovilje

Bente Lise Stubberud

Norconsult Solem Arkitektur Erling Skakkes gate 49 B, 7012 Trondheim Oppdragsnr.: 5156421 Dokumentnr

32

39 Figur 18 Skjematisk fremstilling av dagens kollektivtilbud Figur 19 Skisse av et kollektivnett som gir

31

I litteraturstudiet har vi kartlagt utviklingen av ulykker i Norge og sett nærmere på strategier og

48 KS Verktøy for klimakutt, KVIKKT (kvantifisering av kommunale klimatiltak), Versjon 2

Varmepumpe Varmepumper med luft som kilde, luft-luft eller luft-vann, er

Sakskart til møte i Fylkesutvalg Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Møterom Fylkestingssalen Møtedato - PDF

30

91 Forsvarets Stabsmusikkorps H.M.Gardens musikkorps Vandreteater på flotte Oscarsborg 8 91

Lise Clausen Jystad og Stud.techn.

Antall drepte og hardt skadde har gått kraftig ned siden ...

Gjenbruk av eksisterende industribygg 120 Figur 87: Oppbygning av

Det hadde vært nyttig å kunne sammenlikne utslippsreduksjonen som tiltaket medfører, med kommunenes totale utslipp

rutiner for årlig oppdatering av kommuners energi- og klimagassregnskap. Vestregionen består av 16 kommuner

Vedlegg 4 Soknes Leir 72022-00 Planforslag alternativ 2 Støy fra Dovrebanen Togmeter (D

Gjenbruk av eksisterende industribygg 74 Figur 52: Fotorendering av alternativ 2, nytt søyle/

3 Materialer Tegl Foto 1: Teglstein (Multibygg) Av den totale avfallsmengden på 1

Utgangspunktet vårt er en skallkonstruksjon i betong og et teglsteinsbygg med takkonstruksjon av stål.

90 4 Medvirkende Oslo Filharmoniske orkester dirigert av Vasily Petrenko Leif Ove Andsnes Thomas Hampson Tine Thing Helset 7 90

De andre vinduene er gjenmurte, men det finnes spor av disse. Vi ønsker at

Gjenbruk av eksisterende industribygninger Illustrert ved to

... teilen0 ... 38 KURS .

... Intro.kurs – Rapportgeneratoren, ...

38 KURS .

... men Klubbdommerkurs Hovedtanken med kurset: ...

... Dette er gratis dersom du har gyldig grunn for fraværet. Ved ugyldig fravær kan dagen ...

on-the-move-000063092133_nettside.jpg . Kurs under planlegging: Urban mobilitet - beregningsverktøy i areal- og transportplanlegging

Bergen

Ruter November 2009 Trikk

1 Detaljeringsgrad, tidshorisont og verktøytyper til transportanalyser Det har vært vanlig å skille mellom tre

transportanalyser i by?

bilde_nettside_moss.jpg .

Kurs: etterutdanning og videreutdanning

Høye anbefalinger fra Statens Vegvesen Utklipp fra

Page 1

Trikken har således stor betydning for byens transportkapasitet og funksjonsdyktighet.

Vesentlige endringer i drivstoffpriser, økonomiske betingelser, teknologiskk utvikling og miljøbevissthet blant befolkningen b n er

Grupperingen over sier mer om hvordan modellene virker.

annet kollektivtilbud. 3.3.2 Antall arbeidsplasser Totalt finner vi at det pr 2003 er

Bro

SØA av sykkelekspressveier Oppdragsgiver: Statens Vegvesen Sykkelekspressvei (SEV): En sykkelekspressveg er en

Plan- og bygningsrett

Betydelig andel egen trasé og kollektivfelt. Ikke noe av grøntområdet langs Trondheimsveien blir negativt berørt

Sammenligning mellom

3014120 900 890 0 100 3014121 1510 1440 70 95 Totalt 6507 5710 790 88 Sammenfallet

Forsøksdyr

5

Sykkelfart i Oslo Basert på

innenfor 3014101 40 40 0 100 3014103 60 60 0 98 3014104 60 30 30 51

Solnedgang

3 Transportøkonomisk institutt Nasjonalt senter for samferdselsforskning Formål: TØI skal utvikle og formidle kunnskap om samferdsel med vitenskapelig ...

Stikkord for bruk av slike verktøy kan være nettverksanalyser for vegtrafikk. Operasjonelle verktøy brukes til

by (innen og til/fra byen) av en

Leder for arbeidet er Oskar Kleven. Mer informasjon om RTM og andre analyseverktøy utviklet for

3 Transportøkonomisk institutt Nasjonalt senter for samferdselsforskning Formål: TØI skal utvikle og formidle kunnskap om samferdsel med vitenskapelig ...

Climate Report. The cities concluded that the analysis tools were not entirely suited to the

Utmagret hund

Gudrun Hegelstad

Glad kalv

Hunder

https://www.nrk.

..52 Ecological and economical carrying capacity for moose in the boreal forests of Scandinavia

Prosjektansvarlig: Norskog Prosjektnummer: 176305 (BIP) Varighet: 01.07.2006-31.12

tilsone) på grunnkretsnivå og transportmiddel Transportetatenes verktøy.

og gi best nytte. Følgende forlengelser er vurdert i forhold til markedet: 1.

2014-2030 i skjer i grunnkretser med jernbanestasjon i stedet for å følge dagens befolkningsmønster

Svømmende hund

14 2.2 RTM... 15 2.2.1 Oppbyggingen av RTM versjon

Trikkens linjesystem bedre avstemt mot byens arealbruk. Bedre utnytting av trikkens infrastruktur og vognpark.

29 Resultater Netto nytte per budjettkrone Side 29

Resultatene er diskutert i forhold til teorier knyttet til landskapsopplevelse.

Marked på 17 200 bosatte og arbeidsplasser. 2. Sinsen Bjerke Veitvet M. Marked

Nyttig i mange sammenhenger MEN, får ikke fram viktige geografiske

27 Fellesforutsetninger Side 27

Hensikten med forprosjektet har vært å gå gjennom eksisterende analyser, oppdatere disse og kvalitetssikre løsninger

9 Sykkelfart i Oslo Basert på GPS-observasjoner som kobles mot informasjon om veinettverk Statistiske modeller som forklarer hva som påvirker sykkelfart ...

Analyse av reiseatferd Videreutvikling og bruk av modeller som kan beregne effekten av ulike tiltak:

Page 1

Samarbeid og nettverk Alle tre utfordringene reiser spørsmålet om hvordan samarbeid og nettverk kan etableres,

21 Ny generasjon bymodeller Opprinnelige RTM reestimert 4 tidsperioder (fordelt på rush- og ikke rush perioder) Etterspørselsberegningene tar bedre hensyn ...

Nedenfor ser vi på delmarkedet mellom Tonsenhagen og Veitvet Metro. Metro stasjonene Linderud og Veitvet

Mange av prosjektene ble startet i eldre programmer: Marked og samfunn (2000-2005

29 3.6.3 Urbanet Analyse modellen som et supplement til RTM.

næringsgrupper i grunnkretsene Skoler/skoleplasser Andre attraksjonsvariable (butikker, hoteller, ...

tiltaket (infrastruktur, kollektivtilbud, bompenger osv) Utformingen av tiltaket Reisehensikter i regionen (

..204 Klassifisering av norske treslags naturlige holdbarhet - metoder for feltprøving og evaluering av

Vi har også inngående diskutert undersøkelsens styrke og gyldighet. Resultater Del 1 viser at folks

Resultatrapport Forskingsprosjektet Kulturlandskap i endring i Hardanger, Sogn og Nordfjord konsekvensar for opplevingsturismen på Vestlandet

kollektivruter (i hhv rushtid og lavtrafikk) Endret pris for et eller flere kollektive transportmidler

Transportøkonomisk institutt Nasjonalt senter for samferdselsforskning Formål: TØI skal utvikle og formidle kunnskap ...

økning i drivstoffpris for privatbil. Doblet drivstoffpris for privatbil. Halvert kollektivtakst (gjelder ikke

1 Markedsgrunnlag...14 3.2 Metode...14 3.3 Markedsområde 1a:

Et nytt element i næringspolitikken er å se reiselivet som en integrert del av en lokal

mobile kilder utgjorde 32 prosent av Norges samlede klimagassutslipp i 2010.

Det er laga visuelle biletmodellar for korleis landskapet vil sjå ut dersom denne utviklinga held fram

Trikk eller bybane er internasjonalt en sterkt voksende driftsart i det kapasitetsmessige mellomrommet mellom metro og

10 Simulering av sykkeltrafikk Side 10

infrastrukturprosjekter: 01.03.

Hesteturistbedriftene er relativt små. det er stor spredning mellom bedriftene i næringen når det gjelder

Ruter vil i K2010 vise strategisk vei til de løsningene kollektivtrafikken kan tilby på de utfordringene

2006 Opprinnelig program: Marked og samfunn Prosjektleder Sekse, Lars Forskningssjef Samarbeidspartnere: Finansiering,

GPS-sporing av

prognoser basert på utvikling i befolkningsmengdene. Som alternativ til RTM for å finne trafikkgrunnlaget i

På dette området sees det eksempler på en noe klarere nisjestrategi med sikte på å utvikle

Det er også identifisert videre forsknings- og utredningsbehov for å ytterligere styrke mulighetene for en

..138 Internationalisation of Agricultural Policies: Consequences for the Agricultural Sector in Northern Norway

Etterspørselsmodellen er endret innen følgende områder: Sonedata (arbeidsplassene er kategorisert i publikumsattraktive og ikkje

Dette vil styrke driftsarten totalt, og samlet sett gi et bedre kollektivtilbud for brukerne.

Negative holdninger til vern kan redusere evnen til å se muligheter for alternativ næringsutvikling etter

Helsegevinster versus miljøgevinst av sykling SØA (i 2016-kroner ...

Transkript

Hanne Holmen

Da kan stykkgods- og enhetslastfunksjonen flyttes til Langstranda. Hurtigrutekaien med godsterminal (Nor Lines

Marco Bøhm

Ingrid Bjørge Pedersen

194

Berit Solheim

Vei: Støynivå på uteareal for bolig og barnehage med reduksjon av fartsgrensen forbi planområdet til

195 195

27 ter; og Tromsø presenterte to prosjekter for byrom ogm møteplasser, henholdsvis bydelsløftet (

Andre så også på

37 Figur 16 Det nye byområdet knytter seg til den eksisterende byen og danner et sammenhengende

Arne Ivar Kvistad

Christensen-Dreyer Løkken

Org.no 997 700 244 Tegning 106 Ledninger og kabler Oppdrag 20160525G Ledningsnett MG